Bergsbrunna Egnahemsförening bildades 1922
Förslag till stadgar för Bergsbrunna Egnahemsförening  u.p.a. 1922


Firma och ändamål.

§ 1.
Denna förening vars firma är Bergsbrunna Egnahemsförening utan personlig ansvarighet, utgör en sammanslutning av tomt- och villaägare inom Bergsbrunna lanthem och lillskogen i Danmarks socken i Uppsala län, samt för föreningen intressanta personer.

§ 2.
Föreningen har till ändamål att inom den bebyggda delen av området äga och underhålla vägar. Vilka förvärvas genom köp eller gåva, att gemensamt ordna med gatubelysning samt för föreningens allmännyttiga bästa.

§ 3.
Föreningens styrelse har sitt säte i Danmarks socken med adress Bergsbrunna.

§ 4.
Inträdesavgiften i föreningen är 5 kronor per medlem. Utdebitering för utgifterna bestämmes vid ordinarie möte.

§ 5.
Ansökan om inträde i föreningen göres skriftligen till styrelsen och ankommer på styrelsens prövning om ansökan bifalles. Inträde i föreningen får ej nekas tomt- eller villaägare å Bergsbrunna egnahemsområde, utan äger dylik rätt till förmånen att begagna vägar m. m mot att han erlägger stadgade avgifter. Uraktlåter medlem att fullfölja ovanstående skyldigheter, äger styrelsen rätt att utan medlems hörande omedelbart vidtaga nödiga åtgärder.

§ 6.
Medlem är skyldig att genom snygghet och ordning bidraga till föreningsmedlemmarnas trevnad, att vid eldsvådetillbud vara behjälplig med eldsläckning, samt att ställa sig styrelsens föreskrifter till efterrättelse.

§ 7.
Medlem äger, genom till styrelsen ställd skriftlig anmälan, utträda ur föreningen, och anses utträdet äga rum vid tiden för den räkenskapsavslutning som infaller näst efter 1 månad sedan medlem anmält sitt utträde. Då medlem avgått, äger han eller hans rättsinnehavare icke utfå gjord insats.

§ 8.
Medlem som genom försäljning eller på annat sätt överlåter sin villafastighet äger rätt att överlåta sitt medlemskap i föreningen på nya ägaren, vilken därigenom bliver berättigad att mot övertagande av den förutvarande ägarens ansvarsförbindelse, (och övriga skulder) till föreningen inträda såsom medlem i densamma.

§ 9.
Av överskott som eventuellt uppstår skall överföras till en reservfond som årsmötet beslutar.

§ 10.
Föreningen styrelse utgörs av fem ledamöter, vilka handhava föreningens tillgångar och förvalta densamma. Styrelsens ledamöter väljes å föreningens ordinarie sammanträde. Ordförande för ett år. De övriga fyra för två år med undantag för första året då två ledamöter (förutom ordf.) väljes för ett år. Suppleanter för styrelseledamöterna väljes tre st. för ett år åt gången.

§ 11
Styrelseledamot skall vara svensk undersåte. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare, vice ordförande samt vice sekreterare. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser Styrelsen är beslutmässig endast då hela antalet ledamöter äro närvarande, och fattas styrelsens beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika antal röster gäller som styrelsens beslut den mening, som biträdes av ordförande vid sammanträdet.

§ 12.
Föreningens räkenskaper avslutas med kalenderår. De skola vara revisorerna tillhanda senast den första februari. Styrelsen skall vid samma tid till revisorerna avlämna en av styrelseledamöterna underskriven förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under näst föregående år. Denna skall upptaga balansräkning över tillgångar och skulder.

§ 13.
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljer föreningen å ordinarie sammanträde för en tid av ett år, två revisorer, samt två suppleanter för dem. Revisorerna åligger, att verkställa årsrevision och däröver avgiva berättelse och att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen samt att deltaga i inventeringen av föreningens tillhörigheter. Räkenskaperna skall hållas tillgängliga då någon av revisorerna det fordrar. Över av revisorerna gjorda anmärkningar skall styrelsen hava tillfälle att yttra sig, och åligger styrelsen att över anmärkningarna avgiva skriftlig förklaring till föreningens ordinarie sammanträde.

§ 14.
Föreningens ordinarie sammanträde hålles före mars månads utgång. Extra sammanträde hålles då styrelsen eller revisorerna finna omständigheterna härtill föranleda eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar därom hos styrelsen gör skriftlig motiverad anhållan.

§ 15.
Kallelse till sammanträde kungöres senast 14 dagar före dess hållande genom anslag å anslagstavlan samt annons i Uppsala Nya Tidning, dagliga upplagan.

§ 16.
Föreningsmedlem, som så önskar visst ärendes upptagande i kallelse till ordinarie sammanträde, skall därom göra skriftlig anmälan till styrelsen Tio (10) dagar före mötets hållande.

§ 17.
Å föreningssammanträde äger endast medlem rätt att yttra sig och deltaga i röstning, varvid medlem har en röst, dock kan rösträtt genom fullmakt för en medlem medgivas.

§ 18.
Vid föreningens sammanträden väljes medelst öppen omröstning ordföranden och justeringsmän, övriga val ske om någon medlem det påfordrar, med slutna sedlar.

§ 19.
Vid ordinarie sammanträden skall förekomma:
1) Val av ordförande.
2) Val av justeringsmän.
3) Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett.
4) Styrelsens berättelse.
5) Revisorernas berättelse.
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7) Fråga om användningen av styrelsens överskott.
8) Bestämmande av arvoden.
9) Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
10) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
11) Av styrelsen hänskjutna ärenden.
12) Från medlemmarna inkomna förslag.

§ 20
För sina förbindelser ansvara föreningen endast med sina tillgångar.

§ 21.
Ändring av dessa stadgar sker på sätt som stadgas i lag om ekonomisk förening.

§ 22
Om föreningen upplöses skall sedan alla skulder äro guldna, den eventuella återstoden användas till något för området nyttigt ändamål.

§ 23.
I övrigt gäller till efterrättelse lagen om ekonomiska föreningar den 22 juni 1911.