Stadgarna för Bergsbrunna Egnahemsförening

Ovan bifogad pdf är framtida förslag som skall antas på 2 föreningsmöten under hösten 2023


Stadgar för Bergsbrunna Egnahemsförening:

Version 1.0 (2006-04-27)

Föreningens ändamål

§ 1. Föreningen är en ideell partipolitiskt obunden sammanslutning av boende i Bergsbrunna med omnejd samt andra intresserade. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller boendet inom området t ex i frågor som rör stadsplaner, fritidsområden, gemensamma anläggningar eller andra servicefrågor.

Medlemskap

§ 2. Boende inom Bergsbrunna med omnejd och annan intresserad som betalar den av föreningsmötet fastställda årsavgiften är medlem i föreningen.

§ 3. Styrelsen skall föra en förteckning över föreningens medlemmar.

Avgifter

§ 4. Årsavgiften föreslås av styrelsen och fastställs av föreningsmötet. Årsavgiften skall användas till föreningens administrationskostnader samt till utgifter inom föreningens verksamhetsområde.

Styrelsen
§ 5. Föreningens styrelse består av fem ledamöter som väljs av föreningsmötet. Ordföranden väljs för ett år. De fyra övriga väljs för två år. Varje år väljs dessutom två suppleanter som ersätter ordinarie ledamöter vid förfall.

§ 6. Styrelsen konstituerar sig själv förutom ordförandeposten. Samtliga ledamöter skall kallas till styrelsesammanträde. Som styrelsens beslut gäller den mening som minst tre ledamöter är eniga om.

§ 7. Styrelsen skall:
• Handlägga föreningens löpande verksamhet.
• Inom ramen för föreningens ändamål verkställa utredningar, avge utlåtande och göra de framställningar som behövs för att tillvarata medlemmarnas intressen.
• Verkställa beslut som har fattats av föreningsmötet.
• Förvalta och ansvara för föreningens tillgångar.

§ 8. Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

Revision

§ 9. Som verksamhets- och räkenskapsår gäller kalenderår. För granskning av föreningens räkenskaper väljer föreningsmötet årligen två revisorer samt två suppleanter för dessa.

§ 10. Föreningens räkenskaper skall årligen sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna och förvaltningsberättelsen skall senast den 1 februari överlämnas till revisorerna för granskning. Granskningen skall redovisas vid det påföljande föreningsmötet. Räkenskaperna skall hållas tillgängliga när någon av revisorerna begär detta.

Föreningsmöte

§ 11. Föreningens ordinarie möte hålls varje år och före mars månads utgång. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner anledning till detta eller då minst en fjärdedel (1/4) av föreningens medlemmar gör skriftlig anhållan till styrelsen om detta.

§ 12. Kallelse till föreningsmöte skall ske genom annonsering i Uppsala Nya Tidning senast 14 dagar före mötet. Dessutom skall kallelsen till mötet delas ut eller anslås på lämplig plats senast vid ovan angiven tidpunkt.

§ 13. Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Röstning genom skriftlig fullmakt för en (1) medlem får förekomma.

§ 14. Föreningsmedlem som önskar att ett ärende skall tas upp på föreningsmöte skall göra skriftlig anmälan om detta till styrelsen senast tio dagar före mötet.

§ 15. Vid ordinarie föreningsmöte skall följande frågor behandlas:
• Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
• Val av två justerare.
• Fastställande av dagordning.
• Fråga om stadgeenlig kallelse skett.
• Styrelsens och revisorernas berättelse.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Fastställande av balansräkningen.
• Ärenden av ekonomisk innebörd.
• Fastställande av årsavgift för innevarande räkenskapsår.
• Ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen.
• Ärenden som styrelsen anser bör behandlas av föreningsmötet.
• Val av ordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
• Val av övriga funktionärer.
• Val av valberedning.
• Övriga frågor.


§ 16. Protokoll från föreningsmöte skall finnas tillgängligt hos styrelseledamöterna och revisorerna senast 30 dagar efter mötet.


Ändring av stadgarna

§ 17. Förslag till nya stadgar skall godkännas vid två på varandra följande föreningsmöten varav minst ett ordinarie. Beslutet skall vid vardera sammanträdet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande. Innebörden av ändringarna skall framgå av kallelsen till mötet.

Föreningens upplösning
§ 18. Föreningen kan upplösas om beslut om detta fattas vid två på varandra följande föreningsmöten varav minst ett ordinarie och om beslutet vid vardera sammanträdet biträds av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande. Ärendet skall ha framgått av kallelsen.

§ 19. Om föreningen upplöses skall eventuellt överskott användas enligt föreningens ändamål på sätt som föreningen beslutar vid sitt sista möte.
Stadgar som ändrats

§ 1. Föreningen är en ideell partipolitiskt obunden sammanslutning av fastighetsägare i Bergsbrunna med omnejd. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller boendet inom området t ex i frågor som rör stadsplaner, fritidsområden, gemensamma anläggningar eller andra servicefrågor.

§ 2. Fastighetsägare inom Bergsbrunna med omnejd som betalar den av föreningsmötet fastställda årsavgiften är medlem i föreningen.


Ändringen föranleds av att föreningen blivit skattepliktig eftersom den såg ut att rikta sig till fastighetsägare och inte ha öppen medlemsantagning.


Förslag till ändrad betydelse

§ 1. Föreningen är en ideell partipolitiskt obunden sammanslutning av boende i Bergsbrunna med omnejd samt andra intresserade. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller boendet inom området t ex i frågor som rör stadsplaner, fritidsområden, gemensamma anläggningar eller andra servicefrågor.


§ 2. Boende inom Bergsbrunna med omnejd och annan intresserad som betalar den av föreningsmötet fastställda årsavgiften är medlem i föreningen.


Sommarstugeägare och andra som ej här bosatta ägare är välkomna. Därför ”annan intresserad”.

DESSA ÄNDRINGAR ÄR ANTAGNA VID ÅRSMÖTEN MED BERGSBRUNNA EGNAHEMSFÖRENING DEN 9 mars 2005 SAMT DEN 27 APRIL 2006